ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ   ΑΘΛΗΣΗΣ
ΝΕΑΣ   ΣΜΥΡΝΗΣ
Ελ.Βενιζέλου 78, Ν.Σμύρνη  ΠΛΗΡ/ΡΙΕΣ  : Χ. ΤΣΙΚΙΜΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:  210-9350831-662-276  ΦΑΞ: 210-9350812                  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ν. Σμύρνης διακηρύσσει ότι:...

 

O Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Ν. Σμύρνης στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του και σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θα απασχολήσει Πτυχιούχους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής (Γυμναστές) διαφόρων ειδικοτήτων (τένις, ειδική φυσική αγωγή, ποδόσφαιρο κ.τ.λ) με σύμβαση έργου, που θα αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις που θα συνοδεύονται από:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και ειδικότητας.
3. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86.
Οι αιτήσεις των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής θα πρέπει να υποβληθούν στο γραφείο του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ν. Σμύρνης, Ελ. Βενιζέλου 78 - 1ος όροφος, υπόψη κου Τσικίμη Χριστόδουλου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, είναι δέκα ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας σε δύο εφημερίδες της Αττικής.
Οι ενδιαφερόμενοι για παροχή περισσότερων πληροφοριών μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Ν. Σμύρνης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  Ο.Ν.Α: Π.ΣΥΡΙΓΟΣ